Politieke partijen en hun visie op de woningmarkt

Veel (jonge) kiezers vragen zich af of ze straks nog een woning vinden. Politieke partijen beseffen dit en spelen hier graag op in richting de verkiezingen. Waar willen zij naartoe met onze woningmarkt? De komende weken voelen we de verschillende politieke kopstukken in Vastgoedflitsen aan de tand over hun toekomstplannen rond wonen. Vandaag in deel I: vastgoedfiscaliteit. 


Moet het BTW-tarief voor afbraak & heropbouw terug naar 6% over de hele lijn, inclusief voor kopers van (ver)nieuwbouwappartementen in projecten van ontwikkelaars?

Open VLD: Daar waar de 6% regeling vroeger alleen gold in 32 centrumsteden hebben we dat deze legislatuur uitgebreid naar het volledige grondgebied. Dat was voor ons essentieel. Voor particuliere kopers van een eerste woning hebben we dit tarief permanent gemaakt. Ook ontwikkelaars hebben we ondersteund door ook voor hen het tarief op 6% te brengen als relancemaatregel. We hebben die maatregel vervolgens twee keer verlengd. Of dat tarief ook in de toekomst voor ontwikkelaars opnieuw naar 6% kan worden gebracht zal volledig afhangen van de budgettaire context.

Vlaams Belang: Het verlaagde btw-tarief van 6% over de hele lijn zorgt ervoor dat er duurzame en energiezuinige woningen bijgebouwd worden die aan een lagere prijs kunnen verhuurd of verkocht worden. De uitsluiting van o.m. projectontwikkelaars komt eigenlijk neer op een belastingverhoging. Het Rekenhof duidde in haar rapport duidelijk aan dat de verlaging vooral ten goede kwam aan toekomstige eigenaars doordat er betaalbaarder kon gebouwd worden. Daarom pleit Vlaams Belang voor het behoud van 6% btw op afbraak en heropbouw. Dit is ook sinds het begin ons standpunt geweest.

Vooruit: Neen, we behouden de 6% BTW op afbraak en heropbouw voor particulieren, dit wordt niet uitgebreid naar ontwikkelaars.

CD&V: Wij staan achter een verlaagd btw-tarief voor sloop en heropbouw voor een woning op hetzelfde perceel, bestemd voor eigen bewoning door de bouwheer of voor sociale verhuur. In het kader van eventuele budgettaire ruimte kan een verruiming van de doelgroep worden bekeken.

N-VA: Wij hebben er steeds voor gepleit om het 6% btw tarief bij sloop en heropbouw te behouden voor het hele land én inderdaad ook voor kopers van een nieuwbouwappartement, zoals dat was voorzien in de tijdelijke regeling die was ingevoerd door deze regering.

Door die 6% nu te beperken tot wie zelf als bouwheer een afbraak en wederopbouw op zich neemt, is de aantrekkelijkheid van de hele maatregel immers sterk terug gelopen en dat is betreurenswaardig.

Groen: We zijn alvast tevreden dat het verlaagd tarief in tegenstelling tot vroeger van toepassing is op het hele Belgische grondgebied en dat recent ook de bijsturing werd bekomen om woningen bestemd voor verhuur op te nemen. Met dit compromis binnen de federale regering kan onze partij zeker leven. In de toekomst moet een verdere uitbreiding opnieuw overwogen worden.


Welke fiscale maatregelen stelt uw partij voor om eigendomsverwerving te ondersteunen?

Vooruit: Door de kloof qua registratierechten tussen de aankoop van de enige, eigen woning enerzijds en dat van een buitenverblijf anderzijds, te vergroten, zorgen we ervoor dat een groter deel van het woonaanbod naar starters gaat.

Groen: We weten dat fiscale maatregelen prijsopdrijvend werken en niet de toegang tot een eigendom vergroten, integendeel. Heel wat onderzoek over de Woonbonus heeft dat aangetoond. Het is niet voordelig voor jonge kopers want zij betalen gewoon meer bij aanvang om daarna jaarlijks op de belastingafrekening te moeten wachten. Het voorbeeld van Nederland toont aan dat dit ook voor de betrokken sectoren problematisch kan zijn. De kunstmatig hoge prijzen hebben er geleid tot een verlamming van de markt.

We zien heel wat andere manieren om mensen te helpen voor wie kopen onbereikbaar geworden is. Denk maar aan het ondersteunen en prefinancieren van renovaties, het voorzien van extra aanbod, een versterking van het systeem van sociale leningen, een hervorming van de registratierechten en zorgen voor voldoende betaalbaar huuraanbod zodat jonge mensen meer kunnen sparen.

Vlaams Belang: Vlaams Belang pleit voor een verdere verlaging van de registratierechten en een fiscaal gunstige vorm van woonsparen, waarvan het kapitaal kan worden opgenomen voor de aankoop van een eerste eigen woning (als het kapitaal niet wordt aangewend voor een woning, zijn de standaard fiscale tarieven van toepassing). Tevens zijn we vragende partij om de registratierechten voor een tweede woning te verlagen onder voorwaarde dat die voor verhuur bestemd is (dit om een versnelling in het aanbod te realiseren).

CD&V: We pleiten voor de afschaffing van het recht op hypotheekvestiging. Mensen betalen reeds het verkooprecht (registratiebelasting) bij de aankoop van een woning. Daarnaast kan lokaal gedifferentieerd worden in onroerende voorheffing als sturend element in het woonbeleid. Leegstandsheffing kunnen daarenboven eigenaars aanzetten hun panden beschikbaar te stellen voor de grote noden op de woningmarkt. We pleiten voor meer woningen met een inkomensgerelateerde koop- en huurprijs, met voorrang voor mensen die een binding hebben met de regio. De overheid moet bovendien een borgstelling verlenen, via de bank, of via de erkende kredietmaatschappijen, voor mensen met een beperkte eigen inbreng. Het verlaagde tarief voor het verkooprecht voor de enige eigen woning behouden we, inclusief de verlaging tot 1% bij ingrijpende energetische renovatie. Gekoppeld aan inkomensgerelateerde renovatiesteun en energetische leningen, kunnen we zo maximaal inzetten op de woondroom van vele Vlamingen.

N-VA: Hier dient in eerste instantie gedacht te worden aan een verdere verlaging van de registratierechten bij de aankoop van zijn enige en eigen woning. We hebben in de laatste jaren dat tarief verlaagd van 10% naar 3% en streven ernaar dit verder te laten dalen.

Open VLD: Net zoals alle andere belastingen moet ook de woonstfiscaliteit transparanter, eenvoudiger en lager. We schrappen de registratierechten en hypotheekrechten voor de enige woning. De verouderde kadastrale inkomens en daaraan gekoppelde onroerende voorheffing worden afgeschaft. 

We ondersteunen jonge kopers door ervoor te zorgen dat bij aankoop van een nieuwbouw kopers de btw op 10 jaar kunnen afbetalen in plaats van één keer.


Wat is het standpunt van uw partij inzake het debat over het belasten van de reële huurinkomsten?

N-VA: Dat is alleszins een debat dat zal moeten gevoerd worden maar dat niet los kan gezien worden van een volledige fiscale hervorming, waarbij de lasten op arbeid drastisch worden verlaagd. 

De werkelijke huurinkomsten belasten zonder in te grijpen op de gehele fiscaliteit is immers een zoveelste verhoging van de belastingen, die bovendien een negatieve impact zal hebben op de huurmarkt en die staat momenteel al zwaar onder druk. Daarom is de N-VA niet te vinden voor het belasten van de reële huurinkomsten

Groen: Wij zijn alvast pro. We volgen dus het advies van de Hoge Raad van Financiën. Vandaag is de belasting op huurinkomsten onrechtvaardig omdat het vertrekt van een sterk verouderd kadastraal inkomen. Panden kunnen dus heel gelijkaardig zijn, maar toch anders belast. Reële huurinkomsten belasten is het eerlijkst. Daarin voorzien we uiteraard een forfaitaire kostenaftrek, met de mogelijkheid om bewezen kosten in te brengen. Zo worden verhuurders aangemoedigd om te renoveren.

Vooruit: Ook wij zijn voorstander. Het kadastraal inkomen, de basis waarop vandaag belast wordt, is compleet achterhaald. Het is de logica zelve om de werkelijke huurinkomsten als uitgangspunt te nemen in plaats van te belasten op basis van verouderde fictieve huurwaardes.

CD&V: Huurinkomsten worden vandaag reeds belast, maar het systeem is niet rechtvaardig, want de belastinggrondslag is meestal gebaseerd op het gedateerde kadastraal inkomen. Wij willen in het kader van een bredere fiscale hervorming, het systeem hervormen zodat we een eerlijkere belastingheffing krijgen en er een stimulans is voor renovatie. Hierbij volgende belangrijke bemerkingen:

  • Een algemene voetvrijstelling van 6.000 EUR voor sparen, beleggen en investeren
  • Een forfaitaire kostenaftrek van 30% of werkelijke kostenaftrek
  • De eigen woning blijft belastingvrij
  • Huurinkomsten belast aan 25%

Door deze combinatie van maatregelen zorgen we ervoor dat iedereen de kans krijgt vermogen op te bouwen en dat de kleine investeerder niet wordt geraakt.

Open VLD: Huurinkomsten worden vandaag reeds belast. Die lasten verder verhogen zal leiden tot een verlaging van het aanbod en hogere huurprijzen voor iedereen die een betaalbare huurwoning wil vinden. Dat is het tegenovergestelde van wat we willen bereiken.

Het verhuren van een tweede woning of appartement is voor veel eigenaars een appeltje voor de dorst en past in hun pensioenplanning. Daar aan raken is voor ons uit den boze.

Vlaams Belang: Het extra belasten van verhuurders op de huurinkomsten, zal leiden tot een inkrimping van de huurmarkt en zal worden doorgerekend in de huurprijzen. Dit willen we ten allen tijde vermijden. Dit leidt immers tot hogere huurprijzen en minder aanbod, een aanbod dat nu al veel te krap is. Extra belastingen in een land die al bij de wereldtop zit in belastingen heffen, lijkt ons dat ook niet opportuun.

Bron: www.cib.be